Награда и Статут на наградата

В самото навечерие на 2013 г. се състоя и първото заседание на управителния съвет на фондация „Васа Ганчева” . На него единодушно бе взето решение за учредяване на годишна награда за млади творци, вече утвърдени или бъдещи телевизионни водещи, критици, публицисти и преводачи, която да носи името й.

С Т А Т У Т
на награда за студентски постижения в областта
на телевизионната критика и публицистика на културна тематика
и художествен превод от скандинавски езици

1. Учредява се ежегодна награда на името на телевизионната критичка и публицистка Васа Ганчева.
2. Наградата е в размер на 1 000 лева.
3. Наградата се връчва на 29 април – рождения ден на Васа Ганчева.
4. Наградата се финансира и администрира от Фондация „ВАСА ГАНЧЕВА”.
5. Наградата се присъжда ежегодно на утвърдена творческа личност за принос в областта на културата с художествена стойност и обществена значимост, или за явление също с приносен характер.
6. Наградата (в размер на 1000 лв.) се обявява на сайта на Фондацията една седмица преди официалното й връчване.
7. Кандидатите за наградата представят кратко CV – творческа автобиография, до 31 март на съответната година, както и документация за работата и постиженията си.
8. Материалите се изпращат на електронния адрес на Фондацията.
9. Носителят на наградата се определя от комисия в състав трима членове на управителния съвет на Фондацията и при необходимост – поканени от тях консултанти.

Настоящият статут е приет на заседание на управителния съвет на Фондация „Васа Ганчева“ през 2013 г. и впоследствие – през м. януари 2019 г. бе обновен съобразно променените условия и обективни възможности за прилагането му.

Взе се решение конкурсният принцип в досегашната си практика да отстъпи на наградните форми, споменати в раздела „За Фондацията“ на стр. 1 в настоящия сайт и да се замени от по-окрупнени и стойностно дефинирани призове вече не за индивидуално поощряване на отделни хора, а подчинени на изискването за реализиран творчески принос на личности или колективи, за създадени или в процес на създаване културни явления. Такава промяна вероятно ще тушира досегашната бляскава тържественост, която особено допринесе за популяризирането на наградите „Васа Ганчева“ и на нейните носители през годините, но пък ще ги включи още по-убедително и трайно в многобразието и динамичната цялост на най-новата българска култура. Вж. повече за тази промяна в „Награди „Васа Ганчева“ - за седми път“ .